خدمات مشاوره ای

مشاوره در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا

ارائه پیشنهاد بهترین وسیله و مسیر حمل به تناسب نوع محموله

مشاوره جهت انتخاب ارزانترین و سریعترین شیوه حمل

مشاوره و پیشتهاد تهیه اسناد کالا
مشاوره امور گمرکی و بیمه

مشاوره در رابطه با انجام تشریفات گمرکی واردات ، صادرات ، مرجوعی ، ورود و خروج موقت و ترانزیت
برآورد تقریبی هزینه های گمرکی کالای مورد نظر مشتری
راهنمایی جهت انتخاب بیمه های باربری کالا .