خدمات فورواردری

فورواردری به خدماتی اطلاق می شود که طی آن شخص یا یک شرکت حقوقی در قبال دریافت اجرت، امکانات انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر را فراهم می کند. از وظایف شرکت های حمل و نقل بین المللی در حوزه فورواردری می توان به انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا، صدور بارنامه، جمع آوری بار و انبارداری، بسته بندی (برحسب نوع قرارداد با کارفرما) ، بیمه بار(برحسب نوع قرارداد و درخواست کارفرما)، انجام کلیه تشریفات و عملیات گمرکی در مبداء – اخذ مجوزهای لازم ، بارنامه و راه نامه (زمینی- دریائی) – کسب اطلاعات لازم در جریان حمل کالا و گزارش دهی به صاحبان کالا (بر اساس نوع قرارداد) – تحویل کالا به گمرک کشور مقصد در حمل و نقل زمینی و امضاء صورت جلسه های مربوط به اضافه یا کسر بار- اعلام ورود کالا به صاحب کالا ، اشاره کرد. خدمات فورواردی شرکت حمل و نقل بین المللی کالا خدمات پاسارگاد به 2 بخش تقسیم می شود.فورواردری دریائی، فورواردری زمینی و ریلی.